أغنية -
تحميل أغنية - MP3

 

كلمات أغنية


Arabic Font


----------------------------------------------------

English Font


ran telefono be 3`enwa betfkry beeha kant sha3`ala awel mra 3neeh tl2eeha
we lama rad kan b2alo sa3a mstneeha 2ltlo ana 5arga yenf3 le bokra n5leeha
mn sokat 5d el feshar we d5l.. d5l yetfrg 3la film kan habal
mrdash ye5osh el film el tani mn 3`erha ra3`m enaha law fe mkano mksn hyeege fe tfkeerha

kam mara reg3t blel kalmto 2ltlo ad eh fe youmha eftkrto we kalamha da haz 2lbo we fr7o
we nsah enaha fe el ayam de nsyto aslaha 2ltlo yestana we yesbor 3leeha
we eno hyeege youm mn el ayam teegy edo fe edeha
mish 3ref leeh bet7kelo fe mara 3la wa7d tani we lama 2alha izay 2ltlo mtb2ash anani
ana mish momken a7ebak we enak lazm tensani
m2ltlosh leeh bs mn wa2tha masd2hash mn kotr ma kan bey7bha
lakn tel3t ah raknah 3l raf we tel3 hwa ah wa2f fe el saf we atary el donia mish 7elwa kolaha
mish zay el aflam elly hwa bey7b ye5oshaha
fata7 3neeh b3d ma kant m3`mda we ad eh kan zalm nfso fe kol dah
bs fe youm hyla2y set setaha we ht7bo aktr ma kan hwa bey7baha

الأكثر استماعاً ل